VIETNES HRSCANNER PRIVĀTUMA POLITIKA

IEVADS

Laipni lūdzam Hrscanner privātuma politikā pretendentiem! Šeit mēs izskaidrojam, kādus datus mēs apkopojam, kad sekojat saitei no jūsu darba devēja uz interneta pakalpojumu “Hrscanner” un izejat testu un/vai ierakstat video interviju. Mēs arī izskaidrojam, kāpēc mēs vācam šos datus un ar ko jūsu dati tiek koplietoti. Lūdzu, izlasiet visu un sazinieties ar mums, ja rodas jautājumi par šo dokumentu. Lūdzu, pārskatiet šo privātuma politiku un aplieciniet, ka piekrītat tai.

SIA “Langes Pils”, juridiskā adrese Dzirnavu iela 31-1, Rīga, LV-1010, reģistrācijas numurs 40003327264 (turpmāk - Piegādātājs) ir apņēmusies aizsargāt Personas datus, kas savākti vai saņemti no Pretendentiem caur Platformu un/vai Tīmekļa vietni.

Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā - Privātuma politika) ir aprakstīts, kā tiek apkopoti, izmantoti, glabāti, atklāti un dzēsti jūsu personas dati, kuri var nonākt mūsu rīcībā (katra darbība atsevišķi un visas kopā sauktas par “apstrādi”), nosaka Pretendenta personas datu apstrādes kārtību, nosaka

Piegādātāja pienākumus neizpaust un nodrošināt konfidencialitātes aizsardzības režīmu personas datiem, ko Pretendents sniedz Piegādātājam, kad kārto testu un/vai ieraksta video interviju Platformā. Izmantojot Platformu un/vai Tīmekļa vietni, jūs piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajai datu praksei.

Personas datus, kas saņemti no Pretendentiem ES valstīs, aizsargā ES Vispārējā datu aizsardzības regula (šeit - “VDAR”), un Piegādātājs ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu VDAR privātuma prasības tajā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Piegādātājs, lai sniegtu pakalpojumus, rīkojas saskaņā ar Darba devēju uzdevumu, kuri nosaka, kādi personas dati tiek apkopoti un apstrādāti. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kāda informācija tiek vākta un kāpēc, lūdzu, sazinieties ar savu Darba devēju.

Jūs uzaicinās ienākt Platformā, izmantojot darba devēja ģenerēto uzaicinājumu Pretendentam. Platforma tiek nodrošināta caur drošu platformu, kurai var piekļūt, izmantojot drošu saiti, kas norādīta uzaicinājumā Pretendentam.

Tikai tad, kad esat izlasījis un sapratis Privātuma politiku, pakalpojumu sniegšanas noteikumus, jums tiks lūgts ievadīt personas datus.

TERMINI UN DEFINĪCIJAS

Ja vien šīs privātuma politikas kontekstā nav skaidri noteikts citādi, terminiem ar lielajiem burtiem ir šāda nozīme:

 • Platforma - interneta pakalpojums, kuras lietošanas tiesības pieder Piegādātājām, tas ir programmatūras un aparatūras komplekts personāla pārbaudei ar nosaukumu "Hrscanner", kas atrodas internetā tīmekļa vietnē: https://www.hrscanner.lv/.
 • Tīmekļa vietne - visa tīmekļa vietne: https://www.hrscanner.lv/.
 • Testēšana - process, kas Pretendentam, atrodoties Platformā, ļauj atbildēt uz testā uzdotajiem jautājumiem un/vai ierakstīt video interviju, kuras rezultāti tiek parādīti darba devēja personīgajā kontā.
 • Tests - formalizēts uzdevums, kas tiek veikts automatizētā interaktīvā formā Platformā, un pamatojoties uz to ir iespējams noteikt Pretendenta noteiktu īpašību attīstības līmeni, kā arī viņa zināšanas, prasmes un iemaņas, stājoties darbā un/vai esot nodarbinātam.
 • Video intervija - video fails, kuru Pretendents ir izveidojis ar Platformas starpniecību, ietver Pretendenta attēla un snieguma ierakstu, kurā ir Pretendenta pašprezentācija un (vai) tā atbildes uz Darba devēja jautājumiem.
 • Darba devējs - fiziska vai juridiska persona, kas Pretendentam nosūtīja saiti uz Platformu, lai tas nokārtotu testu un/vai ierakstītu video interviju.
 • Pretendents - pretendents uz vakanci Darba devēja uzņēmumā vai pašreizējais darbinieks, kuram ir dota iespēja nokārtot Testēšanu un/vai ierakstīt Video interviju, izmantojot Platformu.
 • Personas datu apstrāde - jebkura darbība (process) vai darbību (procesu) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar Personas datiem, ieskaitot Personas datu vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, noskaidrošanu (atjaunināšanu, mainīšanu), iegūšanu, izmantošanu, pārsūtīšanu (izplatīšanu, nodrošināšanu, piekļuvi), depersonalizāciju, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu.
 • Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu personu kā identificētu vai identificējamu fizisku personu (Personas datu subjektu).
KĀDI PERSONAS DATI TIEK VĀKTI UN KĀDIEM MĒRĶIEM?

Attiecībā uz katru jūsu Platformas un/vai Tīmekļa vietnes apmeklējumu, Piegādātājs automātiski apkopos šādus Personas datus:

 • IP adrese;
 • pārlūka versija;
 • ierīces tips;
 • operētājsistēmas versija.

Mēs apkopojam šo informāciju, lai pārliecinātos, ka jūsu ierīces atbalsta spēju izmantot mūsu Platformu. Bez šīs informācijas Pretendents nevarēs izmantot Platformu.

Kad jūs izmantojat saiti, kuru jums nosūtījis Darba devējs, lai iesniegtu Testu un/vai nokārtotu Video interviju, mēs varam apkopot šādus jūsu Personas datus:

Personas datu veids Ievākšanas iemesls
Vārds un uzvārds Šādi mēs varam jūs identificēt, kad jūs izmantojat Platformu
Kontakttālrunis Lai Piegādātājs var sazināties ar jums, kad jūs izmantojat Platformu
E-pasta adrese Lai Piegādātājs var sazināties ar jums, kad jūs izmantojat Platformu
Vecums Lai informētu Darba devēju par jūsu atbilstību kritērijiem
Cita informācija par Pretendenta personiskajām un darba īpašībām.*
*Personas dati var tikt pieprasīti pēc Darba devēja pieprasījuma saistībā ar konkrētām vakancēm, un tie laiku pa laikam var atšķirties.
Lai informētu Darba devēju par jūsu atbilstību kritērijiem**

Mēs vācam šos datus, lai izpildītu mūsu līgumsaistības ar Darba devējiem, lai palīdzētu Darba devējiem pirmatlasīt Pretendentus uz vakancēm un personāla rezerves veidošanai, glabājot Pretendenta Personas datus, Testa rezultātus un/vai Video intervijas ierakstu Darba devēja kontā.

Gadījumā, ja mums būs jāapstrādā jūsu Personas datu papildu veidus, mēs pārliecināsimies, ka jūs esat informēts par jūsu Personas datu apstrādi un vai tam ir likumīgs pamats (piemēram, jūsu piekrišana).

Ja jūs iebilstat pret jūsu Personas datu izmantošanu kādam no iepriekšminētajiem mērķiem, lūdzu, sazinieties ar mums. Kaut arī jūsu lēmums par jūsu Personas datu sniegšanu Piegādātājam parasti ir brīvprātīgs, ja jūs nesniegsiet noteiktu informāciju, Piegādātājs, iespējams, nespēs sasniegt dažus no šajā Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem.

KĀDS IR PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS JURIDISKAIS PAMATS?

Līgumiskā nepieciešamība: saskaņā ar prasībām, lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar jums (Pakalpojumu sniegšanas noteikumi). Ka arī lai noslēgtu un izpildītu partnerības līgumu, kuru noslēdzis Darba devējs un Piegādātājs, lai palīdzētu Darba devējam pirmatlasīt Pretendentus uz Darba devēja vakancēm un personāla rezerves veidošanai.

Piekrišana: jums tiks lūgts dot savu piekrišanu, lai Piegadātājs apkopotu un apstrādātu jūsu Personas datus. Jums tiks sniegta pietiekama informācija, lai pārliecinātos, ka esat pilnībā informēts par jūsu piekrišanu. Jums netiks lūgts dot savu piekrišanu, kamēr nebūsiet izlasījis un sapratis Privātuma politiku, un, ja rodas kādi jautājumi par Platformas raksturu un jūsu Personas datu apstrādes apjomu, jums tiks lūgts sazināties ar mums vai ar jūsu iespējamo vai pašreizējo Darba devēju, lai jūs varētu izdarīt izvēli un kontrolēt.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, un Piegādātāja darbā tā vietā ir procesi, kas to risina.

Tiesiskās intereses: saskaņā ar prasībām īstenot savas likumīgās intereses, it sevišķi:

 • palīdzēt uzraudzīt, uzlabot, administrēt un aizsargāt mūsu Platformu, Tīmekļa vietni;
 • uzraudzīt un nodrošināt, ka jūs ievērojat politiku un noteikumus;
 • uzraudzīt Pretendenta jebkādus Platformas un/vai Tīmekļa vietnes izmantošanas gadījumus, lai novērstu, izmeklētu un/vai ziņotu par krāpšanu, terorismu, sagrozīšanu, drošības pārkāpuma gadījumiem vai noziegumiem saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Juridiskā atbilstība: nodrošināt piemērojamo likumu ievērošanu un Piegādātāja likumīgo biznesa interešu un likumīgo tiesību aizsardzību, ieskaitot, bet ne tikai, izmantošanu saistībā ar juridiskām pretenzijām, atbilstību, normatīvajiem, nodokļu, izmeklēšanas nolūkiem (ieskaitot šādas informācijas izpaušanu saistībā ar tiesas procesu vai prāvu).

AR KO TIKS KOPLIETOTI JŪSU PERSONAS DATI?

Pretendenta personas datus Piegādātājs izmanto, lai tos pārsūtītu Darba devējam pēc Pretendenta nokārtota testa un/vai video intervijas ieraksta.

Ar šo Pretendents dod rīkojumu Piegādātājam nosūtīt Darba devējam visas atbildes uz Pretendentam uzdotajiem jautājumiem testēšanas un/vai video intervijas ierakstīšanas laikā.

Šī koplietošana paredzēta iepriekš norādītajiem mērķiem vai lai izpildītu īpašas juridiskas saistības, kurām esam pakļauti.

Piegādātājs izmanto atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus, kuri tiek pārsūtīti darba devējiem no valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, par kurām ir uzskatīts, ka tās nodrošina zemāku personiskās informācijas aizsardzības līmeni. Eiropas Komisijas apstiprinātie standarta līguma noteikumi un citi juridiski pieņemami pārsūtīšanas mehānismi ir ieviesti pie mūsu IT atbalsta un IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Informāciju par trešajām personām, kurām ir pieeja jūsu personas datiem, kā arī apstrādāt jūsu personas datus Piegātdātāja vārdā, jūs varat pieprasīt, sazinoties ar mums pa e-pastu support@hrscanner.lv. Mēs nekavējoties atbildēsim uz visiem jūsu pieprasījumiem.

STARPTAUTISKĀ DATU NODOŠANA

Mēs glabājam jūsu informāciju galvenokārt Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr dažas Platformas funkcijas un prasības ietver jūsu informācijas nodošanu Darba devējiem ārpus Eiropas ekonomiskās zonas. Ja šādi Darba devēji nav reģistrēti valstī, kas nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni Regulas (ES) 2016/679 nozīmē, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, uz pārsūtīšanu attieksies standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras pieņēmusi Eiropas Komisija, vai izmantojot citu piemērotu aizsardzības mehānismu, piemēram, privātuma aizsardzības programmu.

KĀDAS SĪKDATNES TIKS IZMANTOTAS TĪMEKĻA VIETNĒ?

Tīmekļa vietne un/vai Platforma izmanto sīkdatnes (mazi faili, kas ievietoti tīmekļa vietnē Pretendentu cietajā diskā), lai atšķirtu. Tas palīdz mums sniegt jums augstas kvalitātes pieredzi kad jūs pārlūkojat Tīmekļa vietni, kā arī ļauj mums uzlabot Platformu un Tīmekļa vietni.

Mēs piedāvājam noteiktus pakalpojumus, kas ir pieejami tikai tad, ja tiek izmantoti sīkfaili. Mēs izmantojam šo īpaši nepieciešamo sīkdatņu kategoriju:

 • IP adrese;
 • pārlūka versija;
 • ierīces tips;
 • operētājsistēmas versija.

Mēs apkopojam šo informāciju, lai pārliecinātos, ka jūsu ierīces atbalsta spēju izmantot mūsu Platformu. Bez šīs informācijas jūs nevarēsiet izmantot Platformu.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU?

Personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram mērķim vai mērķiem, netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai šiem mērķiem. Piegādātājs saglabās jūsu Personas datus visā jūsu līgumattiecību ar Piegādātāju laikā un līgumattiecību starp Piegādātāju un Darba devēju laikā, tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā privātuma politikā noteiktos mērķus.

Piemēram, Piegādātājs var saglabāt īpašu informāciju pat pēc testēšanas nokārtošanas un/vai video intervijas ierakstīšanas, ja nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumsaistības ar Darba devējiem, likuma prasības, atrisinātu strīdu, novērstu krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, un nodrošināt šīs privātuma politikas noteikumu ievērošanu.

KĀ MĒS NODROŠINĀM JUSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Mēs veicam komerciāli pamatotus pasākumus, lai saglabātu drošības aizsardzību saskaņā ar nozares labāko praksi, lai aizsargātu mūsu apkopotos Personas datus no nozaudēšanas, pārveidošanas, iznīcināšanas, nepareizas izmantošanas un neatļautas piekļuves vai izpaušanas.

Lai novērstu neatļautu piekļuvi, saglabātu datu precizitāti un nodrošinātu pareizu mūsu apkopoto Personas datu izmantošanu, mēs esam ieviesuši fiziskas, elektroniskas un administratīvas procedūras. Mēs izmantojam jaukšanas un šifrēšanas tehnikas, lai palīdzētu nodrošināt jūsu personas datu aizsardzību.

Mums ir politikas, kas palīdz uzturēt kontroli un fizisko drošību iekārtām, kuras tiek izmantotas datu glabāšanai, un atļauj piekļuvi tikai pilnvarotiem darbiniekiem, ierobežoto piekļuvi datiem tikai tiem darbiniekiem, darbuzņēmējiem un aģentiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un atbalstītu mūsu Platformu. Visus mūsu darbiniekus saista konfidencialitātes pienākumi, un, ja viņi nepilda šos pienākumus, viņi var tikt pakļauti disciplinārām vai juridiskām darbībām.

Mēs apstrādājam informāciju tādā veidā, kas ir savietojams ar un atbilst mērķim, kuram tā tika savākta. Ciktāl tas nepieciešams šiem mērķiem, mēs veicam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka visa mūsu aprūpē esošā informācija ir precīza, pilnīga, aktuāla un uzticama paredzētajai izmantošanai.

JŪSU TIESĪBAS

Šeit mēs esam apkopojuši galvenās tiesības, kas jums ir saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Dažas no tiesībām ir sarežģītas, tajās var būt ierobežojumi atkarībā no datu apstrādes juridiskā pamata, un ne visas detaļas ir iekļautas mūsu kopsavilkumos. Attiecīgi, lai pilnībā izskaidrotu šīs tiesības, jums jāizlasa attiecīgie likumi un pārvaldes iestāžu norādījumi.

Jūsu galvenās tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumu ir:

1. Piekļuves tiesības
Jums ir tiesības uz apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu Personas datus vai nē, un, ja mēs to darām, piekļūt Personas datiem. Ja netiks skartas citu personu tiesības un brīvības, mēs jūs nodrošināsim ar jūsu personas datu kopiju. Pirmais eksemplārs tiks piegādāts bez maksas, bet par papildu kopijām var tikt piemērota saprātīga maksa. Jūs varat palūgt savus personas datus, sazinoties ar mūsu atbalsta dienestu, izmantojot e-pastu support@hrscanner.lv.

2. Tiesības uz labojumiem
Jums ir tiesības uz jebkādu kļūdainu personas datu labošanu un, ņemot vērā apstrādes mērķus, visu nepilnīgo jūsu personas datu pabeigšanu.

3. Tiesības uz dzēšanu
Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu. Mēs iepriekš esam aprakstījuši mūsu politiku par personas datu saglabāšanu un dzēšanu.

4. Tiesības iebilst pret apstrādi
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, bet tikai tiktāl, ciktāl apstrādes juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama:

 • kāda uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs vai pildot pienākumus, ko mums uzlika jebkāda oficiālas varas iestāde;
 • lai ievērotu likumīgās intereses, kuras vēlamies sasniegt mēs vai trešā persona.
Ja jūs izteiksiet šādu iebildumu, mēs pārtrauksim personas datu apstrādi, ja vien mēs varam pierādīt pārliecinošus likumīgus pamatus datu apstrādei, kas ir pretrunā ar jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām.

5. Tiesības uz datu pārnesamību
Ciktāl jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība un piekrišana, un šāda apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Tomēr šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad tās nelabvēlīgi ietekmētu citu tiesības un brīvības.

6. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Ja uzskatāt, ka apstrādājot jūsu personas datus mēs pārkāpjam datu aizsardzības likumus, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par datu aizsardzību. Jūs to varat darīt ES dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta.

7. Tiesības atsaukt piekrišanu
Ciktāl jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumiskā nepieciešamība un piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību pirms atsaukšanas. Piemēram, ja Piegādātājs izmanto jūsu Personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un tam nav cita juridiska pamata tos izmantot, jūs varat pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti, atsaucot savu piekrišanu.

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām vai iesniegt sūdzību par to, kā mēs esam apstrādājuši jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@hrscanner.lv vai izmantojot kontaktinformāciju šā Privātuma politikas dokumenta beigās.

SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Platforma un/vai Tīmekļa vietne var saturēt saites uz vietnēm, kuras uztur trešās personas, kuru informācija un privātuma prakse atšķiras no mūsu. Mēs neesam atbildīgi par informācijas vai privātuma praksi, ko izmanto šādas trešās personas. Mēs iesakām izlasīt visu trešo personu vietņu konfidencialitātes paziņojumus pirms šādu vietņu izmantošanas vai jebkādu Personas datu vai jebkādas citas informācijas iesniegšanas šādās vietnēs vai caur tām.

PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

Šī Privātuma politika var tikt mainīta, grozīta, atjaunināta un/vai papildināta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pēc Piegādātāja ieskatiem.

Izmantojot mūsu Platformu, Pretendents automātiski apliecina, ka piekrīt šai Privātuma politikai. Ja Pretendents nepiekrīt šai Privātuma politikai, mēs pieprasām, lai viņš neizmanto mūsu platformu un/vai Tīmekļa vietni.

PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU PĀRKĀPUMU

Gadījumā, ja jūsu dati tiek apdraudēti, Piegādātājs 72 stundu laikā pa e-pastu paziņo skartajiem Pretendentiem informāciju par pārkāpuma apmēru, ietekmētajiem datiem un jebkādu ietekmi uz Platformu, kā arī par Piegādātāja rīcības plānu pasākumiem, lai aizsargātu datus un ierobežotu jebkādu iespējamo kaitīgo ietekmi uz datu subjektiem.

«Personas datu pārkāpums» ir drošības pārkāpuma gadījums, kas noved pie nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas, mainīšanas vai neatļautas izpaušanas vai piekļuves Personas datiem, kas pārsūtīti, glabāti vai citādi apstrādāti saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.

ZIŅOŠANAS LAIKS

Personas datu pārkāpuma gadījumā Piegādātājam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundas pēc tam, kad par to uzzinājis, paziņot par to attiecīgajai uzraudzības iestādei. Šādā situācijā jums arī tiks nekavējoties paziņots.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Ja jums ir komentāri vai jautājumi par mūsu Privātuma politiku, ja vēlaties atjaunināt mums pieejamo informāciju par jums vai izmantot savas tiesības, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu support@hrscanner.lv

Atbalsta dienests: support@hrscanner.lv | +371 675-056-75