HRSCANNER PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI PRETENDENTAM

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka juridiskos nosacījumus interneta vietnes https://www.hrscanner.lv (turpmāk - vietne) izmantošanai starp SIA "Langes Pils", juridiskā adrese Dzirnavu iela 31-1, Rīga, LV-1010, reģistrācijas numurs 40003327264, turpmāk saukts par "Piegādātāju", un personu, kas izmanto Platformu mijiedarbībai ar Darba devējiem interaktīvās un automatizētās testēšanas un/vai video intervijas ierakstīšanas procesā, turpmāk saukts "Pretendents".

Atverot Darba devēja ielūgumu nokārtot Testēšanu un/vai ierakstīt Video interviju, atrodoties Platformā un veicot Personas datu ievadīšanas procedūru, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un uzņematies šeit norādītās tiesības un saistības un atzīmējat lauku “Esmu izlasījis un piekrītu pretendenta pakalpojumu sniegšanas noteikumiem”. Tam sekojošās "Sākt" pogas nospiešana nozīmē, ka šie nosacījumi tiek bezierunu pieņemti.

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.1. Platforma - interneta pakalpojums, kuras lietošanas tiesības pieder Piegādātājām, tas ir programmatūras un aparatūras komplekts personāla pārbaudei ar nosaukumu "Hrscanner", kas atrodas internetā tīmekļa vietnē: https://www.hrscanner.lv/.

1.2. Tīmekļa vietne - visa tīmekļa vietne: https://www.hrscanner.lv/.

1.3. Pretendents - pretendents uz vakanci darba devēja uzņēmumā vai pašreizējais darbinieks, kuram ir dota iespēja nokārtot testēšanu un/vai ierakstīt video interviju, izmantojot Platformu.

1.4. Darba devējs - fiziska vai juridiska persona, kas Pretendentam nosūtīja saiti uz Platformu, lai tas nokārtotu testu un/vai ierakstītu video interviju.

1.5. Testēšana - process, kas Pretendentam, atrodoties Platformā, ļauj atbildēt uz testā uzdotajiem jautājumiem un/vai ierakstīt video interviju, kuras rezultāti tiek parādīti darba devēja personīgajā kontā.

1.6. Video intervija - video fails, kuru Pretendents ir izveidojis ar Platformas starpniecību, ietver Pretendenta attēla un snieguma ierakstu, kurā ir Pretendenta pašprezentācija un (vai) tā atbildes uz Darba devēja jautājumiem.

1.7. Tests - formalizēts uzdevums, kas tiek veikts automatizētā interaktīvā formā Platformā, un pamatojoties uz to ir iespējams noteikt Pretendenta noteiktu īpašību attīstības līmeni, kā arī viņa zināšanas, prasmes un iemaņas, stājoties darbā un/vai jau esot nodarbinātam.

2. NOTEIKUMU PRIEKŠMETS

2.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt Pretendentam iespēju izmantot Platformu, nodrošinot piekļuvi pēc noklikšķināšanas uz Darba devēja sniegtās saites un ievadot Personas datus formā, lai nokārtotu Testēšanu un/vai ierakstītu Video interviju.

2.2. Pretendentiem sniegtā iespēja izmantot Platformu saskaņā ar šiem noteikumiem ir bez maksas. Tās mērķis ir izpildīt mūsu līgumsaistības ar Darba devējiem, lai palīdzētu Darba devējiem pirmatlasīt Pretendentus uz vakancēm un personāla rezerves veidošanai.

2.3. Ne Pretendenta Testus, ne atbildes, ne Video interviju nevar uzskatīt par vienīgo kritēriju nodarbinātībai.

2.4. Pretendenta atbildes uz potenciālā vai pašreizējā Darba devēja jautājumiem, kārtojot Testēšanu un/vai ierakstot Video interviju, ir konfidenciālas. Pēc testa un/vai video nokārtošanas Piegādātājs ģenerē atskaiti, kas pieejama tikai šim potenciālajam Darba devējam tā personīgajā kontā platformā. Šajā gadījumā šīs atskaites saturs nav pieejams Pretendentam.

2.5. Pēc Video intervijas ierakstīšanas beigām tā tiek glabāta attiecīgā Darba devēja personīgajā kontā, kurš Pretendentam nosūtīja saiti.

2.6. Pretendentam ir tiesības atteikties kārtot Testēšanu un/vai ierakstīt Video interviju pēc noklikšķināšanas uz saites, ko nosūtīja Darba devējs.

2.7. Saskaņā ar VDAR regulu, norādītajā kontekstā, Pretendents piekrīt veikt visas nepieciešamās darbības, kas norādītas Privātuma politikā, ar visiem Personas datiem, kurus Pretendents norādījis, kārtojot Testēšanu un/vai ierakstot Video interviju Platformā.

2.8. Nekas no šiem Noteikumiem nevar tikt saprasts kā pārstāvības attiecību nodibināšana starp Piegādātāju un Pretendentu, partneru attiecībām, kopīgas darbības attiecībām, personiskām darba attiecībām vai citām attiecībām, kas šajos Noteikumos nav tieši noteiktas.

3. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Piegādātājs apņemas:

 • sniegt Pretendentam iespēju atbildēt uz saitēm (ielūgumiem), kuras nosūtījis Darba devējs, lai nokārtotu Testēšanu un/vai ierakstītu Video interviju, izmantojot Platformu;
 • veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Pretendentam būtu iespēja izmantot Platformu ar šeit norādītajiem noteikumiem, tai skaitā nodrošinot Platformas un Tīmekļa vietnes nepārtrauktu darbību, izņemot gadījumus, kad notiek plānota/profilaktiska Platformas vai Tīmekļa vietnes aparatūras vai programmatūras daļu uzturēšana;
 • veikt nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Platformā un/vai Tīmekļa vietnē glabāto informāciju un datus no neatļautas un nelikumīgas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, mainīšanas, bloķēšanas, kopēšanas un izplatīšanas.

3.2. Piegādātājam ir tiesības:

 • mainīt prasības attiecībā uz Testēšanas nokārtošanas un/vai Video intervijas ierakstīšanas saturu un noteikumiem;
 • izmainīt (rediģēt) ierakstītās Video intervijas, lai tām piešķirtu tādas īpašības, kuras Darba devējiem ir ērti uztvert;
 • neuzsākt saraksti ar Pretendentiem par Testēšanas jautājumiem;
 • pēc saviem ieskatiem mainīt Platformas un/vai Tīmekļa vietnes interfeisu.
4. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pretendents apņemas:

 • izlasīt un izprast šos Noteikumus;
 • nekādā veidā nepublicēt, neizplatīt, nesaglabāt, neiznīcināt, neaugšupielādēt caur Platformu, ieskaitot Testēšanas kārtošanas un/vai Video intervijas ierakstīšanas procesu, informāciju/materiālus/video, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus, t.sk. , bet ne tikai:
  • informāciju, kas aizskar trešo personu morāli, godu un cieņu, tiesības un likumīgi aizsargātas intereses, aizskar autortiesības un blakustiesības, veicina cilvēku naidu un/vai diskrimināciju rasu, etniskā, dzimuma vai sociālā pamata dēļ, veicinot kūdīšanu uz reliģisko, rasu vai etnisko naidu, vardarbības vai cietsirdības pret dzīvniekiem ainas saturošu utt.;
  • informāciju, kas satur datoru kodus, kas paredzēti jebkura datora vai telekomunikāciju aprīkojuma vai programmas pārkāpšanai, iznīcināšanai vai funkciju ierobežošanai, neatļautai piekļuvei, kā arī komerciālu programmatūras produktu sērijas numurus, lietotājvārdus, paroles un citus līdzekļus neatļautai piekļuvei maksas resursiem Internetā;
  • informāciju, kas satur narkotisko, psihotropo vielu, alkohola reklamēšanu;
  • informāciju, kas var būt kaitīga, satur draudus, rupju un aizskarošu valodu, kā arī paziņojumus, kas ir pretrunā ar vispārpieņemtajiem morāles standartiem, trešo personu prettiesiski izmantotu personisko informāciju (ieskaitot, bet ne tikai, jebkādu adrešu un tālruņu numuru vai jebkuru citu norādi citu personisko kontaktinformāciju bez īpašnieka piekrišanas (Personas dati));
  • pornogrāfiska vai erotiska rakstura informāciju.
 • nepublicēt un/vai nepārraidīt caur Platformu informāciju teksta, attēla, skaņas, video vai programmas koda veidā, kas var būt nelikumīga, reklamējoša, draudējoša, aizvainojoša, apmelojoša, apzināti nepatiesa, rupja, neķītra, var kaitēt citiem Tīmekļa vietnes un/vai Platformas lietotājiem, pārkāpj viņu tiesības un likumīgās intereses;
 • nepublicēt un/vai nepārraidīt materiālus, izmantojot Platformu, ja Pretendentam nav atbilstošu tiesību to darīt. Tas attiecas uz materiāliem, kurus aizsargā autortiesības, preču zīmēm, patentiem, kā arī uz neizpaušanas līgumiem, konfidenciāliem līgumiem un ar tiem saistītiem līgumiem;
 • nepārkāpt Tīmekļa vietnes un Platformas informācijas drošību;
 • neaizpildīt veidlapas, izmantojot kāda cita personas datus, kurus Pretendents nevar izmantot.
 • Pretendents ir vienpersoniski atbildīgs trešo personu priekšā par savu rīcību saistībā ar Platformas izmantošanu, tai skaitā, ja šādas darbības izraisa trešo personu tiesību un likumīgo interešu pārkāpumu, kā arī par likuma ievērošanu, lietojot Platformu.

4.2. Pretendentam ir tiesības:

 • saņemt iespēju izmantot Platformu, lai nokārtotu Testēšanu un/vai ierakstītu Video interviju;
 • pieprasīt visu personas datu dzēšanu par sevi, kas tiek iesniegti, aizpildot veidlapas, kārtojot Testēšanu un/vai ierakstot Video interviju.
5. TĪMEKĻA VIETNES UN/VAI PLATFORMAS INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

5.1. Izmantojot Platformu un/vai Tīmekļa vietni, Pretendents apņemas nepārkāpt un nemēģināt pārkāpt Platformas un/vai Tīmekļa vietnes informācijas drošību, kurā ietilpst:

 • piekļuve datiem, kas nav paredzēti šim Pretendentam;
 • mēģinājumi pārbaudīt Platformas un/vai Tīmekļa vietnes drošības sistēmas ievainojamību, procedūras pārkāpums, kas attiecas uz piekļuvi Testēšanas kārtošanai un/vai Video intervijas ierakstīšanai;
 • mēģinājumi traucēt izmantot Platformu citiem lietotājiem, kas ietver datorvīrusu izplatīšanu, datu bojāšanu, atkārtotas informācijas pastāvīgu sūtīšanu, e-pasta sūtīšanu caur Platformu un/vai Tīmekļa vietnes serveri, liela skaita e-pastu vienlaikus nosūtīšanu un/vai pieprasījumi Platformai un/vai Tīmekļa vietnei ar mērķi tīši izcelt Tīmekļa vietnes serveri, un līdzīgas darbības, kas pārsniedz parasto Platformas un/vai Tīmekļa vietnes paredzēto izmantošanu un kas apzināti vai netīši var izraisīt traucējumus tā darbībā.

5.2. Ja Pretendents pārkāpj sistēmas vai datortīkla drošību vai mēģina to pārkāpt, tas nes civiltiesisko un kriminālo atbildību. Piegādātājs izmeklēs katra Pretendenta visus iespējamos drošības pārkāpumu gadījumus vai mēģinājumus to pārkāpt, sadarbībā ar tiesībaizsardzības struktūrām, lai novērstu šādu ļaunprātīgu darbību.

6. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

6.1. Piegādātājs dara visu iespējamo, lai izvairītos no Pretendenta personas datu neatļautas izmantošanas.

6.2. Piegādātājs nav atbildīgs par iespējamu Pretendentu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, kas radušies dēļ:

 • tehniskas darbības traucējumiem programmatūrā, serveros vai datortīklos, kurus Piegādātājs nevar kontrolēt;
 • traucējumiem Platformas un/vai Tīmekļa vietnes darbībā, kas saistīti ar Platformas un/vai Tīmekļa vietnes trešo personu tīšu vai netīšu izmantošanu citiem mērķiem, nekā tas ir paredzēts, kas aprakstīti sadaļā “Tīmekļa vietnes un/vai Platformas informācijas drošība”;
 • Platformas un/vai Tīmekļa vietnes informācijas drošības pārkāpumiem.
7. PLATFORMAS UN TĪMEKĻA VIETNES MATERIĀLU IZMANTOŠANA

7.1. Intelektuālās darbības rezultāti (ieskaitot, bet ne tikai: datu bāzes, testi, visi citi teksta materiāli, raksti, patentu risinājumi, komercnosaukumi, preču zīmes, citi materiāli), kas izvietoti Platformā un/vai Tīmekļa vietnē, kopā un atsevišķi veido Platformas un/vai Tīmekļa vietnes saturu.

7.2. IU Torbosov Oleg Nikolaevich (kas reģistrēts Krievijas Federācija ar valsts reģ. nr.: 317745600003360 nodokļu maksātāja nr.: 742201522728), turpmāk tekstā – Īpašnieks, ir Tīmekļa vietnes satura autortiesību īpašnieks (ja vien attiecīgajā satura lapā nav norādīts citādi, vai Tīmekļa vietnē un Platformā jebkura ievietotā satura autortiesību īpašnieks). Piegādātājs rīkojas, pamatojoties uz 2019. gada 02. julija izplatīšanas līgumu Nr. HR-3/2019.

7.3. Īpašniekam pieder intelektuālās tiesības uz Platformu un Tīmekļa vietni, Tīmekļa vietnes un Platformas logotipu un nosaukumu, kā arī Tīmekļa vietnes un Platformas dizaina un stilistiskā dizaina elementiem.

7.4. Izņemot gadījumus, kas skaidri paredzēti šajos noteikumos un piemērojamajos Latvijas Republikas likumos, saturu nedrīkst daļēji vai pilnībā izmantot bez iepriekšējas autortiesību īpašnieka piekrišanas.

7.5. Platformas un Tīmekļa vietnes materiālu atkārtota drukāšana un cita veida izmantošana ir iespējama ar obligāto atsauci uz Platformu un Tīmekļa vietni.

7.6. Platformas un Tīmekļa vietnes teksta materiālus (ieskaitot Testus) jebkādai (pilnīgai vai daļējai) izmantošanai citās tīmekļa vietnēs internetā vai citos elektroniskās lietošanas veidos ir saistoši iepriekš saņemt IU Torbosov Oleg Nikolaevich vai Piegādātāja piekrišanu un apzīmēt materiālu kā "hrscanner.lv" avotu aktīvas hipersaites veidā, ko meklētājprogrammas ir indeksējušas attiecīgajā lapā Tīmekļa vietnē ievietotā teksta materiāla vietā.

7.7. Atsaucei uz avotu “hrscanner.lv” hipersaites veidā ir jāatrodas atveidotā teksta materiāla sākumā. Avota saites burtu lielums nedrīkst būt mazāks par teksta burtu lielumu, kurā tiek izmantoti teksta materiāli.

7.8. Izmantojot Tīmekļa vietnes un/vai Platformas teksta materiālus, to oriģinālteksta apstrāde ir aizliegta. Materiālais samazinājums ir iespējams tikai tad, ja tas neizraisa tā nozīmes sagrozīšanu.

7.9. Nekas šajos Noteikumos netiek uzskatīts par Tīmekļa vietnes un Platformas satura ekskluzīvo tiesību nodošanu.

7.10. Katrs Pretendents ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš/viņa ievietoja Platformā kārtojot Testēšanu un/vai ierakstot Video interviju, un par šo darbību sekām.

7.11. Tīmekļa vietne ir tikai informācijas pārraides līdzeklis, un tā nekādā gadījumā nav atbildīga par tās precizitāti un atbilstību.

7.12. Gadījumā ja Darba devējs saglabā visus Pretendenta Testēšanas rezultātus un/vai Video intervijas savā datu bāzē ārpus Platformas, tad attiecīgais vai pašreizējais Darba devējs ir atbildīgs par to kā Personas datu apstrādātājs.

7.13. Ir aizliegts izmantot programmatūras rīkus (skriptus, robotus), lai lasītu vai apkopotu informāciju (datus) no Platformas un/vai Tīmekļa vietnes.

7.14. Izmantojot informāciju no Platformas un Tīmekļa vietnes, Pretendents saprot un uzņemas riskus, kas saistīti ar Tīmekļa vietnē ievietotās informācijas iespējamo neprecizitāti, kā arī to, ka kāda informācija var šķist draudīga, apvainojoša, apmelojoša, apzināti nepatiesa, rupja un neķītra. Šajā gadījumā Pretendents nekavējoties pārtrauc Tīmekļa vietnes un/vai Platformas izmantošanu un informē Piegādātāju, ka šāda informācija ir pieejama.

7.15. Piegādātājs negarantē, ka programmatūrā, serveros un datoru tīklos, ko izmanto Platforma un Tīmekļa vietne, nav kļūdu un datorvīrusu. Ja Tīmekļa vietnes izmantošana izraisīja datu zaudēšanu vai aprīkojuma bojājumus, Piegādātājs par to neatbild.

7.16. Piegādātājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par bojājumiem, zaudējumiem vai izdevumiem, kas saistīti ar Platformas un Tīmekļa vietnes izmantošanu vai nespēju to izmantot.

8. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

8.1. Šie Noteikumi, kā arī attiecības starp Pretendentu un Piegādātāju, ieskaitot attiecības, kuras nereglamentē šie Noteikumi, tiek regulēti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.

8.2. Visi pušu strīdi saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek risināti pārrunu ceļā, izmantojot strīdu izšķiršanai obligāto pirmstiesas prasību procedūru. Atbildes periods uz prasību ir 30 dienas no datuma, kad puse ir saņēmusi prasību. Ja puse, kas iesniedz prasību, neievēro noteikto termiņu, pusei, kas iesniedza prasību, ir tiesības vērsties tiesā. Visas prasības pret Piegādātāju jānosūta pa e-pastu support@hrscanner.lv. Visas pretenzijas pret Pretendentu jānosūta uz e-pasta adresi, kuru Pretendents norādījis, aizpildot veidlapu.

8.3. Ja strīdus nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā vai prasību procedūrā, tie jāatrisina tiesā Piegādātāja reģistrācijas vietā tādā veidā, kā noteikts piemērojamajos Latvijas Republikas procesuālajos tiesību aktos.

9. ŠO NOTEIKUMU DERĪGUMS, GROZĪJUMS

9.1. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Pretendents tos pieņem.

9.2. Pretendents, piekrītot šiem Noteikumiem, paziņo un garantē, ka ir sasniedzis vecumu, kurā Pretendentam ir atļauts vienoties par šādiem Noteikumiem ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem, un Pretendentam ir nepieciešamā rīcībspēja noslēgt šos Noteikumus.

9.3. Piegādātājam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšējas vienošanās ar Pretendentu grozīt šos Noteikumus. Šajā gadījumā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža Platformā un Tīmekļa vietnē.

9.4. Pretendenta Platformas un/vai Tīmekļa vietnes izmantošana (kā arī Pretendenta šajos Noteikumos noteikto tiesību un pienākumu īstenošana) pēc jebkādiem šo Noteikumu grozījumiem nozīmē Pretendenta piekrišanu šādiem grozījumiem un/vai papildinājumiem.

9.5. Gadījumā, ja Pretendents nepiekrīt izmantot Platformu un/vai Tīmekļa vietni pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis izmaiņas šajos Noteikumos un/vai ievērot šos Noteikumus pēc to aizstāšanas, Pretendents pārtrauc Platformas un/vai Tīmekļa vietnes izmantošanu un ir tiesīgs izbeigt šos Noteikumus, nosūtot paziņojumu Piegādātājam.

9.6. Piegādātājs var vienpusēji izbeigt šos Noteikumus jebkurā laikā, arī gadījumā, ja Pretendents pārkāpj šos Noteikumus, bez iepriekšējā brīdinājuma un kompensācijas Pretendentam. Šo Noteikumu izbeigšanas gadījumā Piegādātājs dzēš Pretendenta personas datus, kā arī citus materiālus un informāciju, kas saistīta ar Pretendentu.


SIA "Langes Pils"
40003327264
LV40003327264Atbalsta dienests: support@hrscanner.lv | +371 675-056-75